Posted in

Skapa en effektiv pressrelease

Så skapar man en effektiv pressrelease

Så skapar man en effektiv pressrelease: Nyckelstrategier för maximal exponering

En effektiv pressrelease är ett kraftfullt verktyg för att kommunicera en aktuell händelse, lansering av en produkt eller annan betydande information rörande en organisation eller företag. Syftet med en pressrelease är att på ett tydligt och koncist sätt nå ut till media och, i förlängningen, till en bredare allmänhet. Det är en skriven presentation som är utformad för att fånga journalisternas uppmärksamhet och övertyga dem om att historien är värd att rapporteras.

För att skapa en pressrelease som uppfyller sitt mål och når genom bruset krävs det att man identifierar och framhäver nyckelelementen som gör just denna nyhet viktig och relevant. En pressrelease bör svara på frågorna; vad, vem, var, när, varför och hur. Den bör även anpassas till målgruppen och den kontext där den ska publiceras. En klar och lockande rubrik tillsammans med en stark inledande paragraf som sammanfattar de viktigaste punkterna är avgörande för att väcka intresse.

En annan aspekt av att skapa en effektiv pressrelease är valet av en berättelsestruktur snarare än ett direkt reklammeddelande. Detta tillvägagångssätt hjälper till att skapa en känsla av relevans och bidrar till att informationsutskicket känns mindre som ett försäljningsknep och mer som en intressant händelse. Att förmedla hur produkten eller tjänsten löser problem eller förbättrar situationer för potentiella användare kan ha en stark inverkan på medias och läsarnas respons.

Vad är en Pressrelease?

En pressrelease är ett strategiskt verktyg inom PR som använder skrivna meddelanden för att överföra nyhetsvärde till företagets målgrupp via medier.

Grundläggande Definition

Pressrelease, även känt som pressmeddelande, är ett dokument som syftar till att kommunicera nyheter från ett företag till media. Det är utformat för att fånga journalisters och redaktörers uppmärksamhet, förmedla essentiell information, och ofta för att generera publicitet genom nyhetsinslag på TV, radio, eller i digitala kanaler såsom internet och sociala medier.

Historik och Utveckling

Historiskt sätt har pressreleaser varit nyckelverktyg för att informera pressen om händelser eller produktlanseringar. Med tiden har de utvecklats för att passa moderna formater som digitala medieutskick och optimering för Google-sökningar, vilket hjälper till att maximera räckvidden.

Skillnaden Mellan Pressrelease och Pressmeddelande

Skillnaden mellan pressrelease och pressmeddelande är minimal, där termen pressrelease ofta associeras med ett mer formellt och genomarbetat utskick. Pressmeddelanden kan ibland vara kortare och mer omedelbara i sin kommunikation.

Vikten av Pressreleaser i Moderna Medier

Pressreleaser är av stor vikt i moderna medier. De hjälper till att styra ett företags narrativ och säkerställa att dess nyheter når rätt målgrupp. I en era där information konsumeras genom flera kanaler, från Google till sociala medier, är det avgörande för företag att utforma sina pressreleaser för att sticka ut och fånga intresset hos både journalister och publik.

Hur Skriver Man en Pressrelease?

Att skapa en effektiv pressrelease kräver genomtänkt strukturering i olika sektioner. Varje del spelar en kritisk roll för att fånga läsarens uppmärksamhet och förmedla budskapet klart och koncist.

Rubrikens Konstruktion

En rubrik bör vara slagkraftig och tydligt reflektera innehållet. Den ska locka till läsning genom att spela på nyfikenhet utan att förleda. Rubriken ska ange huvudbudskapet. Exempel:

 • Rubrik: ”XYZ lanserar banebrytande produkt”

Ingressens Uppbyggnad

Ingressen fungerar som en kort sammanfattning av det viktigaste meddelandet och ska skapa värde och nyfikenhet. Den svarar på frågor som varför och hur detta är relevant för läsaren. Ingressen innehåller ofta ett citat från en nyckelperson som förtydligar vikten av nyheten.

 • Ingress: ”Med XYZ nya produkt, som beskrivs av VD Anna Karlsson som ’framtidens lösning’, omdefinieras branschstandarden.”

Strukturen i Brödtexten

Brödtexten detaljerar pressmeddelandets kärna med ytterligare fakta, bakgrund, och konkreta exempel. Det är viktigt att strukturera informationen logiskt och inkludera citat som berikar innehållet. Varje ny tanke eller poäng bör introduceras med ett nytt stycke som understödjer läsarens förståelse.

 1. Bakgrund och kontext
 2. Detaljerad beskrivning av nyheten
 3. Relevanta citat och yttranden från nyckelpersoner
 4. Eventuella framtidsutsikter och relevans

Inkludering av Bilder och Länkar

En pressrelease förstärks oftast av relevant och högkvalitativt bildmaterial. En bild ska ha direkt koppling till texten och förbättra förståelsen för budskapet. Varje bild bör ha en beskrivande bildtext. Det är också fördelaktigt att inkludera länkar till ytterligare information och material, såsom företagets webbadress eller en sida med relaterade studier.

 • Bildtext: ”Produkten i användning under en demonstration”
 • Länkar i slutet av pressreleasen för ytterligare information

Utformning och Innehåll

För en effektiv pressrelease är det avgörande att välja ett relevant ämne och vinkel samt att konstruera ett kraftfullt och tydligt budskap. Det är också viktigt att använda en neutral ton och att skapa innehåll som engagerar och väcker intresse.

Välja Relevant Ämne och Vinkel

Ett relevant ämne är nyckeln till att locka journalisters och läsares uppmärksamhet. Ämnet ska vara aktuellt och av värde för den tänkta mottagaren, vare sig det är journalister, bloggare, eller prenumeranter på ett nyhetsbrev. Vinkeln är hur man närmar sig ämnet och det bör ge nyhetsbrev eller relevanta inlägg på en blogg en unik twist som framhäver nyhetsvärdet.

Skapa Ett Kraftfullt Budskap

Det centrala budskapet måste vara direkt och komma fram tidigt i texten. Förmedla företagets värde i klartext och undvik att dölja det bakom teknisk jargong eller marknadsföringsspråk. Budskapet ska väcka nyfikenhet och övertyga journalister om att nyheten är värd att publiceras.

Använda en Neutral och Tydlig Ton

Språket i en pressrelease bör vara neutralt och tydligt. Fokusera på fakta och undvik subjektiva omdömen eller reklamspråk. En neutral ton säkerställer trovärdighet och underlättar journalisters arbete att bedöma release’ns relevans för deras läsare.

Tips för Engagerande Innehåll

För att skapa engagerande innehåll:

 • Använd punktlistor för att framhäva nyckelpunkter
 • Var konkret när du beskriver nyhetens fördelar och dess potentiella värde för läsaren
 • Inkludera citat från företagsledningen eller branschexperter för personlig touch
 • Skapa visuellt intressanta element som bilder eller grafik
 • Inkludera kontaktinformation för vidare dialog

En välskriven pressrelease som följer dessa riktlinjer kan betydligt öka möjligheterna för företagets nyheter att få mediaexponering.

Målgrupp och Distribution

Ett framgångsrikt pressmeddelande är beroende av en noggrann identifiering av rätt målgrupp och en strategiskt utvald distributionsplan. Att förstå vem pressreleasen ska nå och hur den ska distribueras är avgörande för att uppnå de uppsatta målen.

Identifiering av Målgrupp

För att effektivt nå ut till relevanta mottagare är det essentiellt att identifiera målgruppen. Det innefattar att definiera vilka läsare, journalister, eller kunder som har störst intresse av informationen. Vikten av en djupgående analys av målgruppens preferenser och beteenden kan inte understressas, då det underlättar skapandet av skräddarsytt innehåll som engagerar.

Val av Distributionstjänster

När målgruppen är fastställd, är nästa steg att välja passande distributionstjänster. E-post och specifika plattformar som Mynewsdesk och Cision erbjuder möjligheter att effektivt nå ut till en bred publik. I utformningen av distributionslistan bör kontaktinformation inklusive mejl och telefonnummer till relevanta journalister och media ingå. Sträva efter att etablera ett personligt förhållande med dessa nyckelpersoner för att öka chansen för publicering.

Tidpunkt för Publicering

Tidpunkten för publicering är kritisk. Pressreleasen bör släppas när den är mest aktuell och har störst chans att uppmärksammas. Det är även viktigt att överväga om det finns behov av ett embargo som säkerställer att nyheten inte offentliggörs före en specifik tidpunkt, vilket kan vara avgörande för att synkronisera nyhetssläpp med företagets övriga aktiviteter.

Uppföljning och Relationer

Efter publicering är det viktigt med uppföljning och att underhålla relationer. Följ upp med ett personligt mejl eller telefonkontakt till de journalister och redaktioner som mottagit pressreleasen. Genom att etablera och vårda dessa relationer förbättras sannolikheten för framtida samarbeten och reportage.

Tekniska Aspekter och SEO

I skapandet av en effektiv pressrelease är det avgörande att integrera tekniska aspekter och SEO. Detta innebär att pressreleasen inte bara ska vara väl skriven, utan även optimerad för att maximera synligheten online.

Optimering för Sökmotorer

En grundläggande aspekt av teknisk SEO är att välja rätt sökord som resonerar med både innehållet och målgruppen. Dessa sökord bör integreras naturligt i pressreleasens titel, underrubriker, samt första och sista stycket. För att uppnå högre ranking i Google är det väsentligt att implementera relevanta länkar och att använda taggar och metadescription på ett strategiskt sätt.

Användning av Multimedier och Dokumentformat

För att öka engagemanget bör pressreleasen innehålla multimediala inslag som bilder och video. Det är viktigt att dessa är optimerade för webben, korrekt taggade och att bildtexter inkluderar relevanta sökord. Pressreleaser bör helst distribueras i PDF-format för att säkerställa att dokumentet behåller sin formatering oavsett vilken plattform det visas på.

Mätning av Resultat och Effektivitet

Efter publicering är det kritiskt att utföra en analys för att utvärdera pressreleasens prestation. Detta innefattar att följa upp trafikdata, backlinks och hur väl den rankar i sökresultat. Genom att analysera dessa resultat kan man få insikt i pressreleasens effektivitet och ta lärdomar för framtida kommunikation.

Vanliga Misstag och Hur Man Undviker Dem

Vid skapandet av pressreleaser är det avgörande att undvika vanliga misstag för att upprätthålla materialets trovärdighet och effektivitet. Genom att fokusera på klarhet och precision kan man säkerställa att informationen framstår som professionell och tillförlitlig.

Undvika Reklamspråk

En pressrelease bör hålla en professionell ton och fokusera på att förmedla fakta snarare än att använda sig av övertygande reklamspråk. Det är viktigt att pressmeddelandet inte uppfattas som en säljande annons, eftersom detta kan minska trovärdigheten och seriösiteten i det budskap som ska kommuniceras.

 • Använd en neutral och informativ ton.
 • Fokusera på tydliga uttalanden snarare än överdrivna påståenden.

Korrekturläsning och Faktakontroll

För att säkerställa pressreleasens sanningsenlighet och professionella framtoning är det viktigt att genomföra noggrann korrekturläsning och faktakontroll. Eventuella felaktigheter kan snabbt underminera innehållets trovärdighet.

 • Korrekturläs dokumentet flera gånger.
 • Dubbelkolla alla faktauppgifter och siffror.

Förstå Kontaktuppgifters Betydelse

Kontaktinformation är avgörande i en pressrelease, eftersom den möjliggör för mottagaren att enkelt komma i kontakt med ansvarig presskontakt. Korrekta och tydliga kontaktuppgifter signalerar öppenhet och tillgänglighet.

 • Inkludera korrekta telefonnummer och mejladresser.
 • Presentera informationen på ett lättillgängligt sätt, exempelvis i slutet av dokumentet.

Checklista Före Utskick

Innan en pressrelease skickas ut är det viktigt att noga granska och förbereda materialet för att säkerställa att det ger det intryck och de resultat som önskas. Detta innebär att man behöver genomföra vissa kontroller.

Kontrollera Innehållets Fullständighet

För att garantera att pressreleasen är komplett och informativ bör man:

 • Övergripande Budskap: Kontrollera att den centrala poängen är tydlig och framträdande.
 • Brödtext: Se till att all relevant information inklusive bakgrund, citat och väsentliga detaljer finns med.
 • Avslutning: Kontrollera att en effektiv avslutning som sammanfattar syftet med pressreleasen är på plats.

Säkerställa Korrekt Format och Design

En professionell presentation är avgörande för ett lyckat mottagande:

 • Standardformat: Använd ett lättläst format som A4-sida och PDF för digitala utsändningar.
 • Design: Se till att layout och design reflekterar företagets grafiska profil och är konsistent.

Dubbelkolla Alla Kontaktvägar

Det är essentiellt att journalisten enkelt kan följa upp:

 • E-post: Inkludera en korrekt mejladress till en kontaktperson som är tillgänglig för ytterligare frågor.
 • Telefon: Ett telefonnummer bör vara tydligt angivet för snabb kommunikation.
 • Webbplats och Sociala Medier: Uppge relevanta länkar till företagets webbplats och sociala medieprofiler.

Bestämma Rätt Tidpunkt för Utskick

Timing kan ha stor effekt på nyhetens genomslagskraft:

 • Publicering: Välj en tidpunkt då nyheten har störst chans att uppmärksammas.
 • Embargo: Använd vid behov för att synkronisera publicering med ett speciellt datum eller händelse.

Ingrid Björk är en erfaren skribent inom pressreleaser och artikelmarknadsföring. Med sin skarpa penna och kreativa tänkande hjälper hon företag att kommunicera effektivt och nå ut till sina målgrupper. Ingrid har en gedigen erfarenhet av att utforma innehåll som inte bara informerar utan också engagerar och inspirerar läsarna. Hon är en mästare på att förmedla budskap på ett klart och övertygande sätt.